ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

21 ส.ค. 2563
แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563
14 ส.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (แก้ไข Template)
14 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)-(แก้ไข)
14 ส.ค. 2563
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ (เข้า-ออก) และอำนาจกรรมการ
08 ก.ค. 2563
แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563
01 ก.ค. 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
09 มิ.ย. 2563
การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท (แก้ไข PDF)
08 มิ.ย. 2563
การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท
18 พ.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563