ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

27 พ.ค. 2564
สรุปข้อสนเทศ SNP-W2
27 พ.ค. 2564
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SNP-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
21 พ.ค. 2564
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
20 พ.ค. 2564
กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SNP-W2)
13 พ.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
30 เม.ย. 2564
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
19 เม.ย. 2564
แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
31 มี.ค. 2564
การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัท
24 ก.พ. 2564
การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 (แก้ไข)
24 ก.พ. 2564
การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564