ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท เครือร้านอาหารและเบเกอรี่ ผู้ผลิตเค้ก ขนมปัง ขนมอบ ขนมไทย ผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูป แช่แข็ง บริการส่งอาหารถึงบ้าน บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 490,408,365 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 490,408,365 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 490,408,365 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2034/100-103,106-107 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 23-24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท 0107537001170 (เดิมเลขที่ บมจ. 364)
โทรศัพท์ (02) 785-4000
โทรสาร (02) 785-4040
อีเมล์ presidentoffice@snpfood.com
โฮมเพจบริษัท www.snpfood.com
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: (02) 009-9000
โทรสาร: (02) 009-9991
ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (02) 034-0000
โทรสาร: (02) 034-0100
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (02) 679-6005
โทรสาร: (02) 679-6041