ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)
  2562 2561 2560
รายได้รวม 7,385 7,706 7,987
รายได้จากการขายและให้บริการ 7,312 7,608 7,786
กำไรขั้นต้น 3,092 3,334 3,527
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) 349 445 578
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 314 400 484
  งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  2562 2561 2560
สินทรัพย์รวม 3,891 4,040 3,970
หนี้สินรวม 1,355 1,450 1,346
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,536 2,589 2,625
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 490 490 490
  อัตราส่วนทางการเงิน
  2562 2561 2560
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 42.28 43.82 45.30
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 4.25 5.19 6.06
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%) 12.55 15.89 19.96
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)-ROA 7.90 9.99 12.59
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.75 1.59 1.57
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.53 0.58 0.53
  ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
  2562 2561 2560
ราคาปิด ณ 31 ธันวาคม 15.70 19.50 21.90
ราคาพาร์ 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 5.08 5.14 5.13
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.64 0.81 0.99
เงินปันผลสุทธิต่อหุ้น 0.56 0.73 0.87
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 87.35 89.45 88.19

รายได้รวม (ล้านบาท)

รายได้จากการขายเเละการให้บริการ (ล้านบาท)

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

เงินปันผล (บาท/หุ้น)