หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกระวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและคำนิยามกรรมการอิสระ
- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
- คำนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 : แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุกิจการค้าพร้อมข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ ค. ดาวน์โหลด
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 : ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 : เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 : แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด