หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกระวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและคำนิยามกรรมการอิสระ
- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
- คำนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 : สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SNP-W2) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 : สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 : แบบหนังสือมอบฉันทะ รวม 2 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุกิจการค้าพร้อมข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ ค. ดาวน์โหลด
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 : เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการ ประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 : การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 : แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด