ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทุกปีในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่าย เงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผล ขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดที่กำหนดไว้และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมี นัยสำคัญส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 พิจารณารับรอง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 และพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ0.56บาท โดยจะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท โดยแบ่งจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และ เงินสด ดังนี

  1. จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จำนวน 490,408,365 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,808,167.30 บาท กรณีมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่าย เป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท
  2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 245,204,182.50 บาท โดยเงินปันผลส่วนหนึ่งในอัตราหุ้นละ 0.002 บาท จะนำไปชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอแล้ว จะคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 87.35 ของกำไรสุทธิ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 เทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2562
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 314.040
2. จำนวนหุ้น (หุ้น) 490,408,365
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.56
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 0.04
3.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (บาท/หุ้น) 0.52
4. เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน 274.63
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท) 19.62
4.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (ล้านบาท) 255.01
5. อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ (ร้อยละ) 87.35

จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563