วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
“เป็น ร้านอาหารไทย และ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด”
พันธกิจ
  1. สร้างความสุขแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
  2. เร่งการเจริญเติบโตผลกำไรในธุรกิจที่มีอยู่และที่เกี่ยวข้อง
  3. สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และการบริการ
  4. ดึงดูดและรักษาสมรรถนะการทำงานสูงสุดโดยการพัฒนาคนและการมีพันธกิจร่วมกัน
  5. ลดความซับซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจและเพิ่มผลผลิต
  6. มีส่วนร่วมในชุมชนของเรา
ค่านิยมหลัก

Passion การทำงานด้วยใจรัก จริงจัง สร้างสรรค์

Action การตัดสินใจที่ชาญฉลาด และทันต่อเวลา

Teamplay การประสานงานกันอย่างคล่องแคล่วและคุ้นเคย

Ambition ความทะเยอทะยานที่จะปรับมาตรฐานตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

Responsibility ความจริงใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกที่ควร

Achievement ความเพียรพยายามที่จะทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จ