สารจากประธานกรรมการบริษัท

“เรายังคงมุ่งมั่นและรักษาความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ถือหุ้น

การดำเนินธุรกิจของร้านอาหารและเบเกอรี่ S&P เพื่อมอบความอร่อยและบริการที่ดีแก่ลูกค้าทุกท่าน ดำเนิน มากว่า 46 ปีอย่างต่อเนื่องและมั่นคง แม้ว่าในบางปีจะประสบกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติต่าง ๆ เราก็ยังพยายามและตั้งใจในการสรรหาสิ่งดี ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ โดยยังคงเน้นที่ “เอกลักษณ์ 4” บริการเรียบร้อย มีแต่ของอร่อย สถานที่สะอาด และบรรยากาศดี เพื่อสร้างความ ประทับใจให้ลูกค้าผู้เข้ามาใช้บริการในร้านให้มากขึ้น และให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความสุขจากการได้รับประทาน อาหารอร่อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และได้รับการยินดีบริการจากพนักงานของเราทุกคน

ปี 2562 ในขณะที่ทั่วโลกมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) S&P ก็ยังคงความใส่ใจ ในเรื่องความยั่งยืนของหลาย ๆ ด้านเช่นกัน ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะเรื่องบุคลากรซึ่งเสมือนเป็นหัวใจสำคัญ และเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจ จึงต้องมีการสร้างคนและพัฒนา ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีประสิทธิภาพ ให้เป็นต้นทุนที่ทรงคุณค่าขององค์กร ตลอดไป เรามีการสร้างคนด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน S&P ระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.) เรียนฟรี มีงานทำ และเติบโตเป็นพนักงานในองค์กรอย่างมั่นคง การเพิ่มศักยภาพความ สามารถของพนักงานในองค์กรให้สามารถทำงานได้หลากหลาย การพัฒนาบุคลากรระดับบริหารให้เป็นผู้นำ ในการดูแลพนักงานและมีพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อให้ S&P เป็นธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ที่ให้บริการ แก่ลูกค้าได้อย่างถูกใจ ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ ความสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้บริษัท ด้วยดีเสมอมา ในปีที่ 47 นี้ เราขอสัญญาว่าผู้บริหารและพนักงาน S&P จะยังคงร่วมมือร่วมใจทุ่มเทในภารกิจเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจบริการอาหารและเบเกอรี่ให้เป็นที่ ประทับใจและมั่นคงยั่งยืนต่อไป

ภัทรา ศิลาอ่อน

ประธานกรรมการ