สารจากประธานกรรมการบริษัท

บริษัทผ่านประสบการณ์ที่ไม่ปรกติเนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัส โควิด19 มาตลอดทั้งปี 2563 ซึ่งนับเป็นปีที่ 47 ของบริษัท โรคระบาดนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ต้องปิดตัวเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรค ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร,ร้านเบเกอรี่ และการดำรงอาชีพของพนักงานเป็นบางส่วน แต่เมื่อวิกฤติโควิด19 เริ่มคลี่คลายลงในช่วงหลังกลางปี 2563 เป็นที่น่าชื่นใจว่าทั้งผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมมือร่วมใจ ร่วมพลัง ฝ่าฟัน ภัยวิกฤตินี้มาได้อย่างน่าชื่นชม แม้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ลูกค้าลดลงไป ไม่ได้ยอดขายตามเป้าหมาย แต่ด้วยพลังแรงกายและกำลังใจที่ส่งให้กัน ช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยกันให้การบริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี และอาหารที่อร่อย ตามแนวคิดและนโยบาย “ลูกค้าคือคนสำคัญ” เราก็สามารถสร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจได้

S&P สามารถพลิกฟื้นในช่วงปลายปีได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งมีกำไรสามารถจ่ายโบนัสให้พนักงานเป็นการตอบแทนความดี ความตั้งใจ และความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานทุกคน และมีเงินปันผลคืนสู่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างทั่วถึง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องในโครงการต่างๆเท่าที่สามารถจะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดขยะและมลพิษด้วยการแยกขยะ ลดการใช้พลาสติก ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการที่ภาครัฐรณรงค์เรื่องความสะอาดเพื่อป้องกันโรคระบาดไวรัสได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

บริษัทฯขอให้สัญญาต่อทุก ๆ ท่านว่า แม้ว่าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 จะไม่สามารถหายไปจากโลกนี้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่เราจะยังคงตั้งใจดำเนินการพัฒนาธุรกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงสืบไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯด้วยดีเสมอมา และในปีที่ 48 นี้ เรายังคงมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี คุ้มค่า และการบริการที่ประทับใจ พร้อมกันนี้ผู้บริหารและพนักงาน S&P จะยังคงร่วมมือร่วมใจทุ่มเทในการทำงานเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจบริการอาหารและเบเกอรี่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภัทรา ศิลาอ่อน

ประธานกรรมการ