คณะผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. คุุณสมจิตร กิติธีระกุุล รองผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตเบเกอรี่
2. คุณจงชนะ จันทมาศ รองผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตอาหาร
3. คุุณสาธิมน ตะวันเที่ยง ผู้อำนวยการสายการกระจายสินค้า
4. คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
5. คุณสุภาวดี หุตะสิงห ผู้อำ นวยการสายบริิหารทรััพยากร บุุคคล / ผู้้อำำ นวยการศููนย์์การเรีียน S&P และสำำนัักกรรมการ
6. คุณธีรกรณ์ ไรวา ผู้อำนวยการ สายธุรกิจ Specialty & Asian Business
7. คุณอรรถยา เภตรากาศ ผู้อำนวยการปฏิบัติการต่างประเทศ
8. คุณปรเมษฐ์ สงวนโชควณิชย์ ผู้อำนวยการเดลิเวอรี
9. คุุณอภิชาต หล่ออภิบาลกุุล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. คุุณพิพิธ เลาหวิโรจน์ ผู้อำนวยการ Real Estate & Asset Management
11. คุุณปราโมทย์ พัฒนาประทีป ผู้อำนวยการสายการขาย