คณะผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. คุณสมจิตร กิติธีระกุล รองผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตเบเกอรี่
2. คุณจงชนะ จันทมาศ รองผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตอาหาร
3. คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและ สื่อสารองค์กร
4. คุณสุภาวดี หุตะสิงห ผู้อำนวยการสายบริหารทรัพยากรบุคคล / ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน S&P และสำนักกรรมการ
5. คุณมารยาท เหล่านิพนธ์ ผู้อำนวยการสายการขยายร้านอาหาร
6. คุณสาธิมน ตะวันเที่ยง ผู้อำนวยการสายการกระจายสินค้า
7. คุณธีรกรณ์ ไรวา ผู้อำนวยการ สายธุรกิจ Specialty & Asian Business
8. คุณอรรถยา เภตรากาศ ผู้อำนวยการปฏิบัติการต่างประเทศ
9. คุณปรเมษฐ์ สงวนโชควณิชย์ ผู้อำนวยการเดลิเวอรี
10. คุณนัทฐรินทร์ ปิงสุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสายการขาย