คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ
3. นางเกษสุดา ไรวา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
4. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ
5. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ
6. นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ
7. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ
8. นายขจรเดช ไรวา กรรมการ
9. นายวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการ
10. นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการ
11. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการ
12. นายโกศิน ฉันธิกุล กรรมการ