คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ
3. นางเกษสุดา ไรวา กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. นายวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ
6. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ
7. นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ
8. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ
9. นายขจรเดช ไรวา กรรมการ
10. นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการ
11. นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการ
12. นายโกศิน ฉันธิกุล กรรมการ